Utvärderingar och utveckling

För Hoppets Stjärna är utvärdering och verksamhetsutveckling tätt sammankopplade. Båda sker på olika nivåer såväl dagligen som veckovis och månadsvis.

Vi strävar efter att vara så effektiva som möjligt med insamlade medel från företag, organisationer och enskilda givare. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner i Sverige och i våra projektländer för att säkerställa att gåvorna investeras på bästa möjliga sätt.

Utvärderingar och verksamhetsutveckling sker på alla nivåer i organisationen och finslipas kontinuerligt för att uppnå allt bättre resultat.

Regelbundna utvärderingar:

Styrelse

Hoppets Stjärnas styrelse träffas regelbundet, dock minst fyra gånger om året. Styrelsens arbete inkluderar utvärdering av arbetets gång och ekonomi för att kunna stämma av gentemot budget och andra långsiktiga riktlinjer som bestämts. Mer om Hoppets Stjärnas styrelse.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bestående av verksamhetsledaren, insamlingschefen och utvecklingschefen har regelbundna genomgångar och utvärderingar av det dagliga arbetet både internt i Sverige och i samarbetet med våra projektländer.

Personal

Vi genomför personalutvärderingar med fast personal och även med de konsulter som vi har kontinuerliga samarbeten med. Dessa utvärderingar sker minst en gång per år men oftast två gånger om året.

Regelbundna möten

Vi håller regelbundna möten i olika gruppkonstellationer inom organisationen.

Två gånger per år samlas vi all personal och alla fasta konsulter för gemenskapsdagar, där vi utvärderar det senaste halvårets arbete inom hela verksamheten och planerar för de kommande sex månaderna.

En gång i månaden hålls möten där vi utvärderar och sammanfattar pågående och avslutade kampanjer. Samtidigt detaljplanerar vi kommande månadens kampanjrelaterade arbete.

Verksamhetsledaren har regelbundna telefonmöten med ansvariga representanter i våra partnerländer.

Under dessa möten utvärderas det löpande arbetet samt verksamhetens behov och möjligheter. Vid några tillfällen har vi samlat representanter från våra partnerländer i Sverige för konferens, senast 2015.

Rapporter

Vi alla möten upprättas ett mötesprotokoll med åtgärdspunkter där det även anges vem som är ansvarig för att respektive punkt genomförs.

När någon inom organisationen besöker ett partnerland har den personen ett antal åtgärdspunkter med sig som renderar i återrapportering – dels till verksamhetsledaren, dels till övriga medarbetare – med förslag på framtida åtgärder.

Hoppets Stjärna upprättar även årliga effektrapporter plus att det finns en historisk effektrapport fram till 2015. Dessa effektrapporter visar delar av arbetets effekter samt insamlade donationer och ansökta medel. Till effektrapporter

Vi återkopplar även regelbundet på vår hemsida kring gjorda kampanjer och vilka effekter de haft.

Katastrofer

Vid katastrofer ansöker Hoppets Stjärna om medel från allmänheten men även från SMR och Radiohjälpen. Efter avslutade insatser avlämnas officiella rapporter, och vi gör även interna utvärderingar för att kunna optimera våra framtida insatser.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org