Mina sidor

25 maj 2022
Hoppets Stjärnas Stadgar
Antagna vid Tältmissionens Årsstämma 2015-03-14. Stiftelsens ursprungliga stadgar antogs 1979-09-03

§ 1 Stiftelsens firma

Stiftelsens firma skall vara Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse. Internationellt kallas stiftelsen Star of Hope International. Stiftare är den allkristna ideella föreningen Tältmissionen vars målsättning är att bedriva evangelisk och social verksamhet i Sverige och andra länder, speciellt avseende barn- och ungdomsvård, fostran och utbildning. Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse är en bistånds- och utvecklingsorganisation som bygger sin verksamhet på den kristna bekännelsens grund.

§ 2 Ändamål

Stiftelsens ändamål är att:

etablera hem för barn i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet

etablera utbildningscentrum för barn och ungdomar i avsikt att främja deras vård, fostran och utbildning

iordningställa rehabilitering för människor ”på kant” med samhället.

hjälpa familjer och andra personer från fattiga och hopplösa förutsättningar

mottaga medel, gåvor etc. för ovannämnda verksamheter eller för investering i fast egendom för att brukas till samma verksamhet men på längre sikt

§ 3 Säte

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Kärrsjö. Adress: Hoppets Stjärna, Kärrsjö 136, 890 54 Trehörningsjö, Sverige.

§ 4 Styrelse

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. Styrelsen utses vid Tältmissionens årsstämma. Mandattiden är två (2) år för ledamöter och ett (1) år för suppleanter. Av ledamöter väljs hälften vid varje årsstämma.

Styrelsen konstituerar sig själv. Till ledamot och suppleant får endast utses personer som delar stiftelsens värdegrund.

§ 5 Styrelsens åtagande

Det åligger styrelsen att ordförande är sammankallande till styrelsesammanträden. Styrelsen skall föra protokoll vid samtliga sammanträden. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt utan tidsbegränsning. Styrelsen är beslutsför med lägst fyra (4) ledamöter närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal i beslutsfråga skall ordförandes röst vara utslagsgivande.

För beslut krävs enkel majoritet. Styrelsen skall tillse att räkenskaper förs över årets inkomster, utgifter, skulder och tillgångar. Styrelsen skall årligen före april månads utgång avlämna årsredovisning till revisor innehållande berättelse om årets verksamhet (förvaltningsberättelse), redogörelse för stiftelsens intäkter och kostnader (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning).

§ 6 Firmatecknare

Stiftelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§ 7 Förvaltning

Stiftelsens förvaltning skall granskas av Svensk Insamlingskontrolls godkänd revisor.

§ 8 Stadgar

Förslag till ändringar eller tillägg till stadgarna skall inkomma till Tältmissionens styrelse två månader innan årsstämman för att kunna behandlas vid årsstämman. Ändring av eller tillägg till stadgarna kan ske först efter godkännande vid Tältmissionens årsstämma om beslutet biträdes av minst två tredjedelar (2/3) av de i omröstningen deltagande röstberättigade eller vid två påföljande årsstämmor med enkel majoritet.

Stiftelsens ändamål får dock ej ändras.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.