SÅ JOBBAR VI

Fattiga barn och deras närmiljö står i centrum för Hoppets Stjärnas arbete. Genom våra insatser hjälper vi dem att utveckla sina inneboende möjligheter så att de själva kan påverka sina liv och samhället de lever i.

Fattiga barn och deras närmiljö står i centrum för Hoppets Stjärnas arbete. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, hjälper vi dem att utveckla sina inneboende möjligheter så att de själva kan påverka sina liv och samhället de lever i.

Konkret görs detta bland annat genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. För hur ska en människa kunna göra självständiga val och påverka sin situation om han eller hon inte har kunskap om sina rättigheter, inte är frisk och inte får äta sig mätt?

En viktig del av detta arbete är att även förbättra barnens närmiljö. Vi menar att för att förändra ett barns livssituation så räcker det inte med att bara hjälpa det individuella barnet, vi måste även utveckla hans eller hennes omgivning. Detta gör vi bland annat genom att borra brunnar, bygga dammar, utbilda föräldrar och ge stöd till inkomstbringande verksamheter för kvinnor. För att dessa insatser ska bli hållbara är det viktigt att de görs i samarbete med dem som har inverkan på barnets liv. Hoppets Stjärna arbetar därför för att påverka och samarbeta med de lokala myndigheter, organisationer, grupper och individer som påverkar barnets livssituation i respektive land.

Utbildning

Skola och utbildning står inskrivet som en självklar rättighet i FN:s konvention för barns rättigheter. Alla barn har rätt till kunskap, de behöver möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Ändå är det långt ifrån alla barn som har möjlighet att gå i skola. En bra start i livet och utbildning är en nyckel till att minska fattigdomen i världen. Utan utbildning blir människor utestängda från mycket av det som vi ser som självklart i livet, det går inte att läsa en dagstidning, inte ta del i samhällsdebatten, inte ta till sig ny kunskap…

Därför prioriterar Hoppets Stjärna utbildning; genom att ge stöd till skolgång, etablera, bygga och utrusta förskolor, grundskolor och yrkesskolor samt utbilda lärare och barnskötare.

Barn med funktionsnedsättning

En viktig del av Hoppets Stjärna arbete är att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättningar. Detta gör vi exempelvis genom att ge stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättningar och föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska arbetsterapeuter, sjukgymnaster, speciallärare med flera till lokala myndigheter och vårdpersonal.

Målet med arbetet är att förbättra levnadsvillkoren för barnen genom att ge dem en plats där de bemöts med kärlek, kunskap och respekt, samt genom att lära ut rättigheter och förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort gentemot barn med funktionsnedsättningar. Synen på dessa barn har på många platser länge präglats av föreställningen att människor med funktionshinder inte kan bidra till samhället, och att de därför är mindervärdiga. I stället har de placerats på institutioner, där de inte fått någon möjlighet att utvecklas som människor och leva fullvärdiga liv. De fick aldrig komma upp ur sängarna, inte lära sig att gå, tala, äta själva, klä sig eller klara sig utan blöja. Det fanns helt enkelt inte tid att ge alla barn tillräcklig omvårdnad.

Familjen - livets första skola

Situationen som råder i den familj och det hem som vi föds in i är avgörande för vilken start vi kommer att få i livet. Om ett barns föräldrar inte har kunskap om näringslära eller vanliga sjukdomar och hur de kan botas, eller om föräldern eller föräldrarna inte kan läsa vad det står på en medicinburk, kommer detta att drabba barnen. Därför arbetar Hoppets Stjärna även med att utbilda och stärka föräldrarna.

Detta gör vi bland annat genom att utbilda barnens föräldrar på kvällskurser, där de får lära sig att läsa, skriva, vikten av näringsriktig mat och enkel hälsovård. I många länder är det mamman som ensam har försörjningsansvaret. Flera av våra insatser inriktar sig därför på att stärka kvinnans position i samhället genom att skapa inkomstbringande verksamheter för just kvinnor. Hoppets Stjärna arbetar även aktivt med att involvera föräldrarna eller föräldern i barnens skolarbete, bland annat genom att bjuda in dem till olika festligheter på skolan där barnen sjunger, dansar och visar vad de lärt sig.

Byutveckling

Allt fler människor, särskilt i världens utvecklingsländer, flyttar från landsbygden in till storstadsområden. När antalet människor i storstadsregioner växer ökar också pressen på staden att kunna ta hand om alla nya invånare, något många städer i världens utvecklingsländer inte klarar av.

Det ska ordnas med nya bostäder, sophämtning, vatten, avlopp, sjukvård, skolor, elektricitet och arbetstillfällen. Ofta hinns detta inte med eller så har man i vissa fall inte förstått vilka enorma behov man ställts inför förrän det är för sent. Resultatet blir ofta stora slumområden av olika sorter där nyinflyttade får klara sig utan sådant som sophämtning, avlopp, elektricitet och annan social service.

Utanförskapet växer hos den inflyttade befolkningen som upplever situationen som alltmer desperat. De får ingen hjälp från sin regering, hittar inga jobb och tvingas se på när deras barn även här växer upp utan tillgång till läkarvård, utbildning och ofta tvingas gå hungriga. Många barn hamnar på gatan där de gör vad de kan för att överleva; pantar burkar, stjäl, säljer tjänster eller sig själva.

Hoppets Stjärna arbetar därför för att underlätta och utveckla livsvillkoren på landsbygden och minska flykten till storstäderna. Livet i många byar har förbättrats genom utbildning i nya jordbruksmetoder, utlåningsbanker för utsäde och jordbruksredskap, utbyggnad av vattenförsörjning och stöd till vägbyggen. För att hitta alternativa försörjningsmöjligheter erbjuder Hoppets Stjärna på många platser även hantverkskurser och yrkesutbildningar.

Katastrofer och humanitär hjälp

Varje år drabbas världen av katastrofer, både orsakade av människor och naturen. Tyvärr kan vi inte förhindra att katastrofer inträffar, men vi kan bistå dem som drabbats. Rätt hjälp i rätt tid kan rädda hundratusentals människor.

Hjälpen delas ut av våra lokala samarbetsorganisationer och myndigheter vi samarbetar med. Alla som drabbats har lika stor rätt till katastrofhjälp, oavsett sådant som religion, kön eller etnisk tillhörighet. Korruption motarbetas konsekvent genom strikta avtal med våra partners. Våra insatser kännetecknas av ett långsiktigt ansvar. Många av de projekt vi idag stöder har börjat med en katastrofinsats.

Visste du…

…att Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

…att i alla länder har vi lokala samarbets-organisationer som driver projekten.

…att mer än 30 000 barn får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.

Så arbetar
Hoppets Stjärna

När du ger en gåva till vår verksamhet mellanlandar pengarna på vårt svenska 90-konto.
På huvudkontoret i Kärrsjö, i norra Ångermanland, har vi direktkontakt med de ansvariga i våra projektländer…
… och i varje land har vi en lokal organisation som drivs av lokala eldsjälar. Där tar de emot pengarna…
… och ser till att de når ut till rätt skola, by eller projekt. Därmed är hjälpen framme.

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org