Mina sidor

Gåvokorg

Så jobbar vi

Utsatta barn och deras närmiljö står i centrum för Hoppets Stjärnas arbete. Genom våra insatser hjälper vi barnen att utvecklas och formar dem till unga vuxna med verktygen och viljan att  påverka sin livssituation och de samhällen de lever i.

skola i Haiti

Utbildning

Rätten till skola och utbildning står inskriven i FN:s barnkonvention. Alla barn har rätt att få lära sig läsa, skriva och räkna. Ändå är det långt ifrån alla barn som får möjlighet att gå i skolan.

Vår övertygelse är densamma nu som 1970, när vårt första barnhem välkomnade sitt första barn:
Att ge barn en bra start i livet är en nyckel till att minska fattigdomen i världen.
För oss handlar det om att säkerställa deras rätt till mat, rent vatten, hälsa, trygghet och utbildning.

Utan utbildning blir människor utestängda från mycket av det som vi ser som självklart i livet. Att kunna läsa skyltar, att förstå vad varorna i butiken kostar, att ta del av samhällsdebatten och att ta till sig ny kunskap.

Därför prioriterar Hoppets Stjärna utbildning från tidig ålder.
Vi etablerar, bygger och utrustar förskolor, grundskolor och yrkesskolor.
Vi utbildar lärare och pedagoger.
Vi stöttar barn redan från förskolenivå.
Genom läxhjälp, stipendier och andra stödinsatser ger vi ambitiösa ungdomar chans att studera vidare.

Familjen – livets första skola

Vilket hem vi föds i är avgörande för vilken start vi får i livet. Om föräldrarna aldrig har fått gå i skola försvårar det föräldraskapet. Det kan handla om bristande kunskaper kring barnets näringsbehov, om svårigheter att identifiera sjukdomssymptom eller om att inte kunna läsa vad som står på en medicinburk. Allt detta drabbar barnen. Därför arbetar Hoppets Stjärna med att utbilda och stärka barnens vårdnadshavare i sina roller.

Det gör vi bland annat genom att ordna kvällskurser där vårdnadshavare får lära sig att läsa och skriva. De informeras också, på sina egna språk, om vikten av näringsriktig mat och grundläggande hälsovård. I många fall är det mamman som ensam har försörjningsansvaret. Flera av våra insatser inriktar sig därför på att stärka kvinnans position i samhället genom att skapa inkomstbringande verksamheter för just kvinnor. Vi arbetar även aktivt med att involvera vårdnadshavarna i barnens skolarbete. Det görs bland annat genom att bjuda in till festligheter på skolorna där barnen sjunger, dansar och får visa vad de lärt sig.

__hemsidan_2
Glada barn i klassrum i Filippinerna

Ge en gåva till filippinarbetet

Ge en gåva till det fortsatta arbetet med de utsatta barnen i Filippinerna  här.

Din gåva kan bli ett barns guldbiljett till skolan!

Katastrof och humanitär hjälp

Varje år drabbas världen av katastrofer. Vi kan inte förhindra att de inträffar, men vi kan bistå dem som drabbats. Rätt hjälp i rätt tid kan rädda otaliga människoliv. Genom åren har vi hjälpt nödställda vid krig, hungersnöd, orkaner, tyfoner, jordskred, översvämningar, jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott.

Vi prioriterar våra projektländer, där våra lokala eldsjälar ansvarar för genomförandet av våra katastrofinsatser. När insatser genomförs på andra håll i världen sker de i nära samarbete med lokala ideella organisationer.
Alla som drabbats har rätt till vår katastrofhjälp, oavsett aspekter som religion eller etnicitet. Hjälpbehovet styr, vilket gör det naturligt för oss att prioritera de mest utsatta. Därför står barnen i centrum för katastrofarbetet.
Våra krisinsatser i kännetecknas också av långsiktigt ansvarstagande. I de länder där vi är aktiva idag har utvecklingsarbetet pågått kontinuerligt i decennier, och vår närvaro startade i flera fall med en katastrofinsats.

UKRAINA
___Hemsida_28

Barn med funktionsnedsättning

Sedan 1990 har Hoppets Stjärna kämpat för barn med funktionsnedsättning i Östeuropa. Barnen får rehabilitering på olika dagcenter samtidigt som vi stöttar deras vårdnadshavare i sina roller. De får tillgång till hjälpmedel som förenklar barnens vardag och bjuds in till föräldragrupper där de finner stöd hos varandra. Vi verkar också för att öka acceptansen för dessa barn på alla nivåer i samhället.

Hoppets Stjärnas drivkraft, att ge barn en bra start i livet, genomsyrar också våra insatser för barn med funktionsnedsättning. I Östeuropa ansågs de tidigare vara hopplösa fall och placerades på slutna institutioner där de inte fick någon möjlighet att utvecklas. De fick inte lära sig att gå, tala, klä sig eller klara sig utan blöja. Nu får de istället växa upp hos sina närmast anhöriga, som ges stöd och verktyg för att själva kunna ta hand om barnen. På våra rehabiliteringscenter arbetar pedagoger, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som bemöter varje barn med kunskap och respekt. Vi jobbar även aktivt med opinionsbildning. Steg för steg förändras attityden gentemot dessa barn hos vårdpersonal, politiker och folk i allmänhet.

Byutveckling

Allt fler människor i världens utvecklingsländer lämnar landsbygden för att söka lyckan i storstadsområden. När städernas befolkning växer i snabbare takt än myndigheterna kan hantera blir resultatet slumområden där nyinflyttade får klara sig utan grundläggande social service som sophämtning, avlopp och elektricitet.

Utanförskapet växer när de inflyttade upplever situationen som alltmer desperat. De får ingen hjälp från sin regering, hittar inga jobb och skäms över att deras barn går hungriga även här. I brist på utbildningsmöjligheter hamnar många barn på gatan, där de gör vad de kan för att överleva: Pantar burkar, stjäl, säljer tjänster eller sig själva.

Hoppets Stjärna arbetar för att minska flykten till storstäderna genom att underlätta och utveckla livsvillkoren på landsbygden. Livet i byarna förbättras genom utbildning kring nya jordbruksmetoder, utlåningsbanker för utsäde och jordbruksredskap, utbyggnad av vattenförsörjning och stöd till vägbyggen. Vi ordnar också hantverkskurser och yrkesutbildningar som skapar fler försörjningsmöjligheter.

vattenpump_1

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.