Mina sidor

19 juni 2019
Rapport från romerarbetet 2015-2018

Förvandlingen fortsätter bland romerna!

Sedan 2015 har vi rapporterat regelbundet om framgångarna i Rumänien, där vi på fem utvalda orter öppnat resurscenter för utsatta romska familjer. Nu, fyra år efter det första centrets invigning, är tiden inne för en mer detaljerad lägesrapport. Punkt för punkt och siffra för siffra vill vi ge dig inblick i det mångfacetterade och ständigt pågående förändringsarbete som möjliggörs tack vare ditt stöd.
Hoppets Stjärnas fokus i utvecklingsarbetet bland romerna ligger på fattiga byar i östra Rumänien, och för att få bästa möjliga genomslagskraft har vi tagit hjälp av romska eldsjälar som får leda arbetet på plats i byarna. Vårt arbete utgår från resurs- center på varje ort där barnen får läxhjälp, extraundervisning, varm mat och tillgång till hygienutrymmen. Insatser riktas även mot att förbättra barnens hemmiljöer och stötta deras föräldrar i sin roll som vårdnadshavare. För barnen har det lett till en rad positiva effekter på flera nivåer, och allra bäst resultat ses på de orter där insatserna sker i samarbete med de lokala församlingarna.
I takt med att arbetet uppmärksammas alltmer i regional och nationell rumänsk media närmar vi oss vårt långsiktiga mål:
Att låta dessa pilotbyar bli framgångsexempel som inspirerar och motiverar rumänska beslutsfattare till liknande satsningar runtom i landet.
Star of Hope Rapport från romerarbetet 2015-2018 karta resurscenter rumanien

Läget i landet

I Rumänien lever ett av tre barn under fattiga förhållanden, men romerna är extra utsatta. Där lever nio av tio i svår fattigdom. Bland romer är det bara 29 procent av pojkarna och endast 18 procent av flickorna som går färdigt grundskolan. För flickor eskalerar avhoppen när de närmar sig puberteten och tas ur skolan av familjen för att i stället ta ansvar för hushållet och i vissa fall giftas bort några år senare. Analfabetismen är 14 gånger högre bland romer än bland etniska rumäner.
På grund av den ekonomiska utsattheten är det vanligt att en eller båda vårdnadshavare lämnar landet för att arbeta eller tigga, och att barnen lämnas utan sina föräldrar.
I Valea Seaca har över 60 procent av de romska barnen upplevt detta. I Murgeni och Babadag är motsvarande siffra 80 procent.
Star of Hope Rapport från romerarbetet 2015-2018 201710 RO Valea Seaca general 34

Detta har hänt

Totalt 405 barn har fått läxhjälp och extraundervisning på Hoppets Stjärnas resurscenter efter skoltid. Det handlar om 371 barn i skolålder och 34 i förskole ålder. 351 av dem har fått komma dit 5 dagar i veckan och övriga 54 under 3 dagar i veckan. Könsfördelningen bland barnen är 50-50. Deras utveckling i skolan följs upp regelbundet.

 • Samtliga barn har fått ta emot skolmaterial, kläder, skor och julklappar.
 • Skolfrånvaron och skolavhoppen bland de barn som får stöd har minimerats.
 • Samtliga 371 barn i skolålder har förbättrat sina skolresultat.
 • 10 procent av barnen har utmärkt sig så mycket i skolan att de belönats med utmärkelser.
 • Läskunnigheten har blivit hundraprocentig bland barnen i högre årskurser.
 • 98,2 procent av barnen i stödprogrammen gick ut sin årskurs med tillräckliga betyg. Av de totalt sju som inte godkändes är två födda med intellektuell funktionsvariation och de övriga fem hade just börjat komma till centren när slutbetygen sattes.
 • Skolorna rapporterar att barnen har börjat bemöta lärare och andra vuxna med större vänlighet och respekt.
 • I byn Babadag har det startats en förskolegrupp för barn i behov av extra stöd inför grundskolestarten.
 • Samtliga barn får en måltid serverad vid sina besök på centren. Det har ökat deras välbefinnande och avlastat deras ekonomiskt utsatta familjer.
 • Samtliga barn har fått lära sig om personlig hygien. Att tvätta händerna före varje måltid är exempel på en rutin som följs på centret och som barnen sedan vill hålla sig till även hemma.
 • Samtliga barn har fått hjälp att utveckla sina sociala färdigheter. Samtalen med barnen berör bland annat samarbete och konfliktlösning, att förstå och ta hänsyn till andras känslor, att uttrycka sina egna behov i ord, att acceptera när någon säger nej, att be om ursäkt, att erbjuda hjälp till den som behöver och att våga be om hjälp när de själva behöver det.
 • Samtliga barn har fått delta i organiserade fritidsaktiviteter som högläsning, teater, musikstunder och idrottslekar.
 • Barn från orterna Pantelimon, Dimacheni, Murgeni och Valea Seaca har fått delta i utflykter. För majoriteten av dessa barn var det första gången de fick besöka en annan plats än sin egen hemort.
 • I Valea Seaca fick 40 barn delta på ett veckolångt friluftsläger i bergen.
 • Alla barn blir uppmärksammade och firade på resurscentren när de fyller år. Det har visat sig att många av dem aldrig blivit firade förut, och nio av barnen visste inte ens om att det var deras födelsedag.
 • I byn Murgeni har det startats ett ungdomslag i fotboll.
 • I Murgeni och Babadag har det organiserats fotbollsturneringar.
 • 517 anhöriga (syskon, föräldrar, släktingar) har gått med i stödgrupper där det bland annat diskuteras föräldraskap, barnpedagogik, hushållsskötsel, hygien och vikten av utbildning.
 • 13 vuxna kvinnor har fått gå en sömnadsutbildning.
 • 3 familjer har fått elektricitet dragen till sina hem.
 • 6 vattenbrunnar har byggts för barnens familjer.
 • 2 familjer har fått byggnadsmaterial för att rusta upp sina bostäder.
 • 31 boskapsdjur har delats ut till familjer i byn Dimancheni.
 • 19 familjer i byn Valea Seaca har fått sina hem renoverade.
 • 5 familjer i Valea Seaca samt en i Babadag har fått varsitt växthus.
 • 400 kg utsäde har delats ut till utvalda familjer.
 • I Murgeni har det startats en ungdomsförening med fokus på frågor som personligt ansvarstagande, självförtroende, självkännedom och yrkeskompetens varvat med spel och lekar.
 • 2017 organiserade ungdomarna en egen välgörenhetsinsamling i samband med en rumänsk festival. De har även deltagit i sommarläger i kommunen Moeciu.
 • Via kurskonceptet Focus Business School görs en satsning på ökad självförsörjning genom att utbilda intresserade romer i ekonomisk hushållning och entreprenörskap. Hittills har 42 romer gått utbildningen och den uttalade målsättningen är att expandera.
 • Det arbete som utgår från resurscentren har även mynnat ut i ett antal samarbeten med myndigheter, företag, församlingar och föreningar. Vid projektets början förekom ingen sådan samverkan. Under verksamhetsåret 2018 uppgick antalet samarbeten till 48: 10 i Babadag, 7 i Murgeni, 7 i Pantelimon, 4 i Dimancheni och 20 i Valea Seaca.

Star of Hope Rapport från romerarbetet 2015-2018 roma 1 1

Så fungerar resurscentren

På varje resurscenter får barnen läxhjälp, extraundervisning och ett varmt mål mat varje eftermiddag samt tillgång till duschar och tvättmaskiner så att de och deras familjemedlemmar kan tvätta sig själva och sina kläder. Resurscentren utgör också administrativa knutpunkter för de insatser som sker hemma hos barnens familjer.
Star of Hope Rapport från romerarbetet 2015-2018 20171006 RO Dimacheni Grosu family 0008 1
Star of Hope Rapport från romerarbetet 2015-2018 201901 RO Valea Seaca Maria Family 0001 1 2
Star of Hope Rapport från romerarbetet 2015-2018 20171004 RO Murgeni football 0015 1

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.