GranskadGodkand GG 2017

Skola och utbildning står inskrivet som en självklar rättighet i FN:s konvention för barns rättigheter. Alla barn har rätt till kunskap, de behöver möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Ändå är det långt ifrån alla barn som har möjlighet att gå i skola. En bra start i livet och utbildning är en nyckel till att minska fattigdomen i världen. Utan utbildning blir människor utestängda från mycket av det som vi ser som självklart i livet, det går inte att läsa en dagstidning, inte ta del i samhällsdebatten, inte ta till sig ny kunskap…

Därför prioriterar Hoppets Stjärna utbildning; genom att ge stöd till skolgång, etablera, bygga och utrusta förskolor, grundskolor och yrkesskolor samt utbilda lärare och barnskötare.