GranskadGodkand GG 2017

Hoppets Stjärnas styrelse består av minst fem ordinarie styrelseledamöter som väljs på två år i taget samt två suppleanter som väljs på ett år i taget. Styrelsen utser inom sig ett presidium.

Ingen ekonomisk ersättning utgår för styrelsens arbete.

Ordinarie styrelseledamöter

Roland Sjölander, ordförande
(född 1942, bor i Örnsköldsvik) Invald 2009 och tillträdde som ordförande 2012.

Under sina yrkesverksamma år har Roland arbetet främst inom Telecom och har mångårig erfarenhet i ledande befattningar, både nationellt och internationellt. Under många år har han arbetat med omställningsarbete och organisationsöversyn där goda resultat uppvisats. Roland har också bred erfarenhet av styrelsearbete inom näringslivet och olika ideella organisationer

Lennart Eriksson, vice ordförande
(född 1956, bor i Örnsköldsvik) Invald 1979

Lennart var med och bildade Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse med arbetsnamnet Star of Hope 1979 och har arbetat som verksamhetschef i Star of Hope sedan i början av 90-talet. 2013 gick han in som missionsföreståndare i moderorganisationen Tältmissionen.

Hans Eriksson, sekreterare
(född 1944, bor i Mellansel) Invald 2011

Hans har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i ledande befattning inom ekonomi på ett företag i bilbranschen. Under 20 år ingick han i koncernledningen och var under åtta år ansvarig för ett av dotterbolagen. I samband med pensionen fick han förtroendet att ingå i moderbolagets styrelse. Sedan pensioneringen har Hans ett oavlönat uppdrag som pastor på halvtid inom EFS.

Björn Westerlund, ledamot

(född 1971, bor i Örnsköldsvik) Invald 2012

Björn är projektledare i Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat och arbetar även som verksamhetsutvecklingskonsult. Björns tidigare erfarenheter är arbetsmiljökonsult inom företagshälsovården, projektledare vid Vägverket region Mälardalen samt miljöinspektör i Västerås Stad.

Frida Gyll, ledamot

(född 1995, bor i Skorped) Invald 2016 

Frida studerar vid Mellansels Folkhögskola, gospellinjen - inrikting piano. Hon är aktiv i Skorpeds Baptistförsamling och har varit engagerad i Hoppets Stjärnas arbete sedan 2012.
Bl.a. är Frida en av initiativtagarna till Byfadderprojektet "Skorped-Bois Negresse" och förutom två resor till Haiti har varit på flera volontärsresor till både Filippinerna och Kenya.

Suppleant

Åsa Backlund, suppleant
(född 1952, bor i Örnsköldsvik) Invald 2016

Åsas bakgrund är inom sjukvård och friskvård med vilket hon arbetat i många år. Numera är Åsa egen företagare inom fastighetsbranschen tillsamman med sin familj. Hon är medlem i EFS och har styrelseuppdrag lokalt och på distriktsnivå. Åsa har engagerat sig i mission i flera olika sammanhang under många år och har ett genuint intresse för bistånd. Åsa är gift och har fyra barn och åtta barnbarn

Arbetstagarrepresentant

Annica Arnkvist (född 1975, bor i Långviksmon)

Annica har arbetat för moderorganisationen Tältmissionen mellan 2007 och 2014. Tidigare arbetade Annica inom Hoppets Stjärna under 10 år där hon nu återigen är anställd sedan 2014.

 

 

Valberedning

Hoppets Stjärnas styrelse väljs vid årsstämman och förslag på ledamöter samt suppleanter tas fram av Tältmissionens valberedning.

Ingen ekonomisk ersättning utgår för valberedningens arbete.

Jan-Olov Rastbäck, sammankallande
Telefon: 073-834 49 07

Kristina Buchholz
Telefon: 070-918 55 09

Dokument